ពិធីបុណ្យជ្រមុចទឹក

22-គុម្ភះ-2018 - ម៉ោង 10:28:32am Holy Communion The last Supper -Eucharist (Lord Supper) ពិធីសម្ធ័នវង្សបរិសុទ្ធគឺដើម្បីរំលឹកពីបុណ្យរំលងក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីការរំដោះសាសន៌យូដាពីស្រុកអេស៊ីព្ទ។ ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើពិធីទទួលទានអាហារចុងក្រោយជាមួយពួកសាវ័គក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យរំលង គឺដើម្បីរំលឹកព្រះបានច្រូចនូវព្រះលោហិតសំរាប់ជាដង្វាយទួននិងបាបយើងរាល់គ្នា ហើយអោយយើងមានសេរីភាព។ សម័យលោកម៉ាទីនលូមុនពេលទទួលពិធីនេះគេបានត្រៀមខ្លួន ដូចជាៈ អធិស្ថានតម (Fast food)ផ្សះផ្សារជាមួយបងប្អូន ហើយក៏មានអ្នកខ្លះបន្ទាយខ្លួនមែនដល់ថ្នាក់មិនហ៊ានទទួលពិធីនេះ ទៀតផង។ តែលោកម៉ាទីនលូធើបានបង្រៀនថាអ្នកគួរតែទទួលនូវពិធីនេះ វាគឺព្រះគុណរបស់ព្រះដែលបានប្រទានដល់អ្នករាល់គ្នា មិនមែនដោយសារទង្វើររបស់អ្នកទាល់តែសុចរិតនៅចំពោះព្រះនោះទេ។ យើងអាចទទួលអត់ទោសនូវអំពើបាប ជីវិត និងសេចក្តីសង្រ្គោះចំពោះអ្នករាល់គ្នាដ៏ពិតប្រាកដពីពិធីដ៏បរិសុទ្ធនេះ។ ពួកជំនុំលូធើរិនបានអះអាងក្នុងAugsburg Confession Article X. -The Lord Supper។ ការធ្វើពិធីលាងអម្ចាស់នេះគឺជាការដែលយើងរួមគ្នាក្នុងសហគមន៌នៃព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់។