តើអ្វីជាជំនឿ?

22-ឧសភា-2018 - ម៉ោង 07:50:43pm គឺជាការបើកចំហរទៅចំពោះមនុស្សជាតិដែលព្រះមានព្រះគុណក្នុងការសង្រ្គោះដល់យើងរាល់គ្នា។ហើយយើងអាចអោយនិយមន័យផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមបុគ្គលផ្ទាល់ពីជំនឿដែលគេជឿ អ្នកខ្លះអាចនិយាយថា ការពិត ដែលត្រឹមត្រូវ, ការស្តាប់បង្គាប់នូវអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់, ឬជាការប្រកាសនូវជំនឿក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេដែលពួកគេកំពុងតែជឿ……។ ក្មេងៗ ទារក ទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុចទឹកចាប់តាំងពីស.តទី៣មកម្លេះ។