បិតា AI ប្រកាស​ក្តែងៗ​ប្រាប់​ទៅ​មនុស្ស​កុំ​ឲ្យ​ភ័យ​ខ្លាច​បច្ចេកវិទ្យា


បច្ចេកវិទ្យា​ Artificial Intelligence ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​នឹង​មាន​ភាព​ឆ្លាតវៃ​ជា