ហេតុផល៖ ការជជែកវែកញែកនៃហេតុផល The Ontological Argument

“ប៉ុន្តែ តើវាមិនមែនជាមូលហេតុ ធម្មតាទេឬ ដើម្បីជឿលើព្រះជាម្ចាស់?” ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាស្តីអំពីហេតុផលដែ

បញ្ញាចិត្ត Conscience

នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិក៏មានអ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំអំណាចនៃភាពខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរ។ លោកសាវ័កប៉ុលបានចង្អុលបង្ហាញ

សេចក្តីអធិប្បាយ យ៉ូហាន១៦៖២៣-៣៣ ឬ ៥៖១-៩

សេចក្តីអធិប្បាយ យ៉ូហាន១៦៖២៣-៣៣ ឬ ៥៖១-៩ For Sixth S.of Easter ២៣ នៅថ្ងៃនោះ អ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ

សណ្ឋាននៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ The Shape of Christian Teaching

មានអ្នកខ្លះបានផ្តល់និយមន័យនៃការបង្រៀនបទគម្ពីរជាស៊េរីនៃប្រធានបទជាច្រើន។ គឺដូចជាមុក្តាជាច្រើនស្ថិតនៅលើ

ពត័មានច្រើនទៀត...