មេរៀនទី២ ​នគរមួយចេញ នគរមួយទៀតមកដល់!

ដើម្បីយល់អំពីសាច់រឿងដ៏មហិមាក្នុងព្រះគម្ពីរ អ្វីដែលសំខាន់ គឺត្រូវដឹងពីដំណើរទាក់ទង ដែលកើតឡើងក្

អំពីព្រះជាម្ចាស់ GOD

នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃសង្រ្គាមលោកលើកទី២ លោកឪពុក វីលៀម ថូម៉ាស់ ខានមីង (Father William Thomas Cummings) បាន

សេចក្តីអធិប្បាយ អត្ថបទគម្ពីរម៉ាថាយ២៖១-១២ ចំណងជើង៖ អំណោយដ៏អស្ចារ្យ

ផ្ទៃរឿងមានៈតួអង្គ ស្តេចហេរ៉ូដ ហោរ៉ាទាំង៣មានៈ 1-Melchior 2-Casper 3-Balthazar ក្នុងជីវិតមនុស្ស

ប្រធានបទ “អ្នកចែកអាហារជីវិត”

បទគម្ពីរ ម៉ាថាយ១៤:១៣-២១ ព្រះយេស៊ូវប្រទាននំបុ័ងឲ្យមនុស្សប្រាំពាន់នាក់បរិភោគ (ម៉ាកុស ៦.៣០-៤៤ លូកា ៩

សេចក្តីអធិប្បាយ ម៉ាកុស១៖១-៨ ចំណងជើង៖ អ្នកត្រាយផ្លូវរបស់ព្រះមែស្ស៊ី

លោកយ៉ូហានបាទីស្ទប្រៀនប្រដៅបណ្តាជន (ម៉ាថាយ៣.១-៦,១១-១២, លូកា៣.១-១៨ យ៉ូហាន១:១៩-១៨) ១ នេះជាដើមដំណឹ

សេចក្តីអធិប្បាយ កិច្ចការ១:១៥-២៦

“ការជ្រើសរើសម៉ាត់ធាសជាសាវ័កជំនួសយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុត” ១៥ នៅគ្រានោះ ពេត្រុសឈរឡើងកណ្តាលពួកបងប្អូន ដែលមា

ពត័មានច្រើនទៀត...