នរវិទ្យានៃព្រះគម្ពីរ
Biblical Anthropology

មនុស្សជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតបានពិពណ៌នាអំពីការផ្គុំឡើងនៃខ្លួនរបស់ពួកគេថាជា ទ្ធេសមាសភាពនិយម ឬត្រ

ប្រវត្តិសាស្រ្ត History

មានអ្នកខ្លះបានជជែកវែកញែកថា ពួកគេអាចឃើញព្រះជាម្ចាស់ នៅពេលដែលទ្រង់ដឹកនាំ ហើយនឹងបង្ហាញទិសដៅអំពីប្រវត្តិ

ធម្មជាតិ Nature

ព្រះជាម្ចាស់បានបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមអំពីរូបអង្គទ្រង់ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន៥កន្លែង។ ទី១គឹធម្មជាតិ។ សាវ័

ការរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទ

ព្រះគ្រីស្ទរស់ពីឡើងវិញដែលនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹម និងសេចក្តីអំណររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ ដូច្នេះយើងនឹងបានឃើញទ្

ពិធីបុណ្យជ្រមុចទឹក

Holy Communion The last Supper -Eucharist (Lord Supper) ពិធីសម្ធ័នវង្សបរិសុទ្ធគឺដើម្បីរំលឹកពីបុណ្យ

ពត័មានច្រើនទៀត...