គោលលទ្ធិ,LHM MEDIA
យើងអាចស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ ការធានា និងអត្ថន័យ នៃជីវិតនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់របស់យើង

នៅក្នុងការពន្យល់ក្រឹត្យវិន័យទី១របស់លោកលូធ័រនៅក្នុងគោលជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ (Large Catec hism) គាត់លូធ

អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់់យើង និងសេចក្តីជំនឿ Our Faith and the Faith

“កាលដើមឡើយមានព្រះបន្ទូល” (យ៉ូហាន ១:១)។ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា “ចូរឲ្យមាន...” ហើយគ្រប់ទាំងអស់ក៏មានកើតឡ

យើងអាចស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ ការធានា និងអត្ថន័យ នៃជីវិតនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់របស់យើង We Find Identity, Security, and Meaning in Our God(s)

នៅក្នុងការពន្យល់ក្រឹត្យវិន័យទី១របស់លោកលូធ័រនៅក្នុងគោលជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ (Large Catec hism) គាត់លូធ័រឲ

យើងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿ We live by Faith

សៀវភៅនេះត្រូវបានដាក់ចំណងជើងថា សេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ ។ យើងប្រើប្រាស់ពាក្យថាសេចក្តីជំនឿ ក្នុងអត្ថ

តើអ្វីជាជំនឿ?

គឺជាការបើកចំហរទៅចំពោះមនុស្សជាតិដែលព្រះមានព្រះគុណក្នុងការសង្រ្គោះដល់យើងរាល់គ្នា។ហើយយើងអាចអោយនិយមន័យ

ពត័មានច្រើនទៀត...
page hit counter free
Visit Counter