ការជ្រើសតាំង “ការតម្រូវទុកជាមុន” ការស្គាល់ជាមុនអស់កល្បជានិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ទោះបើជាមាត្រានេះមិនបានសរសេរឡើងដើម្បីឆ្លើយតបការជជែកវែកញែកណាមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណោមពួកជំនុំលូធើរិនក៏

ការប្រើប្រាស់អំណាច
Exercising Dominion

នៅក្នុងចំណងទាក់ទងខ្សែរដេករបស់យើង រូបអង្គព្រះត្រូវបានរចនាឡើងលើសពីអ្វីទាំងអស់គឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ច

ការបកស្រាយនៅក្នុងគម្ពីរ ភីលីព ៣:៧-៨

ការបកស្រាយនៅក្នុង ភីលីព ៣:៧-៨ ចំណុចទី៤ ទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនថា ការប្រព្រឹត្តល្អ ឬអំពើល្អធ្វើឲ្យខូចប

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះ
The Attributes of God

យើងចូលចិត្តព្យយាមដើម្បីពិពណ៌នាអំពីព្រះជាម្ចាស់ ពីព្រោះយើងមិនអាចស្វែងយល់អំពីសារៈ (អំណាច) របស់ទ្រង់

ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គបុគ្គល
God Is a Person

ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេ ហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីរូបអង្គទ្រង់ថា “អញគឺជាអញដ៏ជាព្រះ” (និក្ខមនំ ៣:១

ធម្មជាតិ
Nature

ព្រះជាម្ចាស់បានបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមអំពីរូបអង្គទ្រង់ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន៥កន្លែង។ ទី១គឹធម្មជាតិ។ សាវ័

អ្នកជឿនិងសាវ័ក
Believers and Disciples

ដូច្នេះយើងជាមនុស្សនៃសេចក្តីជំនឿ ជាអ្នកជឿ។ ពាក្យសំខាន់នេះរម្លឹកដល់យើងថា យើងពឹងផ្អែកទៅលើកម្មបទនៃសេច

យើងអាចស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ ការធានា និងអត្ថន័យ នៃជីវិតនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់របស់យើង

នៅក្នុងការពន្យល់ក្រឹត្យវិន័យទី១របស់លោកលូធ័រនៅក្នុងគោលជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ (Large Catec hism) គាត់លូធ

អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់់យើង និងសេចក្តីជំនឿ Our Faith and the Faith

“កាលដើមឡើយមានព្រះបន្ទូល” (យ៉ូហាន ១:១)។ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា “ចូរឲ្យមាន...” ហើយគ្រប់ទាំងអស់ក៏មានកើតឡ

យើងអាចស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ ការធានា និងអត្ថន័យ នៃជីវិតនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់របស់យើង We Find Identity, Security, and Meaning in Our God(s)

នៅក្នុងការពន្យល់ក្រឹត្យវិន័យទី១របស់លោកលូធ័រនៅក្នុងគោលជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ (Large Catec hism) គាត់លូធ័រឲ

យើងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿ We live by Faith

សៀវភៅនេះត្រូវបានដាក់ចំណងជើងថា សេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ ។ យើងប្រើប្រាស់ពាក្យថាសេចក្តីជំនឿ ក្នុងអត្ថ

តើអ្វីជាជំនឿ?

គឺជាការបើកចំហរទៅចំពោះមនុស្សជាតិដែលព្រះមានព្រះគុណក្នុងការសង្រ្គោះដល់យើងរាល់គ្នា។ហើយយើងអាចអោយនិយមន័យ

ពត័មានច្រើនទៀត...