ការ​វិនិច្ឆ័យ​ត្រឹម​ត្រូវ​របស់​ព្រះ

23-ឧសភា-2018 - ម៉ោង ១៤ ពី​ព្រោះ​កាល​ណា​ពួក​សាសន៍​ដទៃ ដែល​គ្មាន​ក្រឹត្យវិន័យ គេ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​ពី​បវេណី នោះ​ពួក​ដែល​គ្មាន​ក្រឹត្យ​វិន័យ​នោះ​ឯង គេ​ជា​ក្រឹត្យវិន័យ​ដល់​ខ្លួន​គេ​វិញ ១៥ ដោយ​សំដែង​ថា របៀប​ក្រឹត្យវិន័យ​បាន​កត់​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​គេ​ហើយ បញ្ញា​ចិត្ត​គេ​ក៏​ធ្វើ​បន្ទាល់​ឲ្យ ហើយ​គំនិត​គេ​ជួនកាល​ប្រកាន់​ទោស ជួនកាល​ដោះ​សា​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក) ១៦ គឺ​ក្នុង​ថ្ងៃ ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​នឹង​ជំនុំជំរះ​អស់​ទាំង​ការ​លាក់​កំបាំង​របស់​មនុស្ស តាម​ដំណឹង​ល្អ​ខ្ញុំ ដោយសារ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។