មេរៀនទី ២ ការបង្កើត

យើងរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតមួយ។ ព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះសម្រាប់យើងរាល់គ្នា។ អ្វីៗដែលយើងមើលឃើញនេះ

យើងសន្មត់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអាទិករ We Presume a Creator God

ទេវវិទ្យារបស់ពួកជំនុំលូធើរានសន្មត់ថាគឺមានព្រះអាទិករ ហើយយើងគឺជារបស់ដែលទ្រង់មានបង្កើតឡើង។ អ្នកអាចនិយាយ

អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់់យើង និងសេចក្តីជំនឿ Our Faith and the Faith

“កាលដើមឡើយមានព្រះបន្ទូល” (យ៉ូហាន ១:១)។ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា “ចូរឲ្យមាន...” ហើយគ្រប់ទាំងអស់ក៏មានកើតឡ

មេរៀនទី ១​ ការណែនាំ តើប្អូនៗមានសៀវភៅច្រើនទេនៅឯផ្ទះនោះ?

ប្អូនមានសៀវភៅផ្សេងៗតែពីរបីប៉ុណ្ណោះ។ តែប្អូនអាចរកឃើញសៀវភៅដែលមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាបាន នៅតាមបណ្ណាគារផ្សេ

ពត័មានច្រើនទៀត...