ការនឿយហត់ នៅក្នុងការអាណិត

អាន: ម៉ាថាយ ៩:៣៥-៣៨ យេរេមា ២៤-២៦ និង ទីតុស ២
កាលទ្រង់ឃើញហ្វូងមនុស្សហើយ នោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័

ទ្រព្យសម្បត្តិ នៅក្នុងផ្លែល្ពៅ

អាន: ២កូរិនថូស ៤:៧-១៨
យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅក្នុងភាជនៈដី ដើម្បីឲ្យឥទ្ធិឫទ្ធិលើសលប់បានមកពីព្រ

ការអំពាវនាវសុំជំនួយកិច្ចការ ២:១៤-២១

នោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ គេនឹងបានសង្គ្រោះ។ កិច

គោរពប្រតិបត្តិព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច

សូមអានព្រះគម្ពីរ ដានីយ៉ែល ៦:១០-២២
តើព្រះនៃអ្នក ដែលអ្នកគោរពជានិច្ចនោះ ទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យអ្នករ

ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់រាស្រ្តរបស់ទ្រង់
God Address His Children

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើង គឺមានទម្រង់ជាក្រឹត្យវិន័យនិងដំណឹងល្អ

ការ​វិនិច្ឆ័យ​ត្រឹម​ត្រូវ​របស់​ព្រះ

១៤ ពី​ព្រោះ​កាល​ណា​ពួក​សាសន៍​ដទៃ ដែល​គ្មាន​ក្រឹត្យវិន័យ គេ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​ពី​បវេណី

មេរៀនទី ២ ការបង្កើត

យើងរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតមួយ។ ព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះសម្រាប់យើងរាល់គ្នា។ អ្វីៗដែលយើងមើលឃើញនេះ

យើងសន្មត់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអាទិករ We Presume a Creator God

ទេវវិទ្យារបស់ពួកជំនុំលូធើរានសន្មត់ថាគឺមានព្រះអាទិករ ហើយយើងគឺជារបស់ដែលទ្រង់មានបង្កើតឡើង។ អ្នកអាចនិយាយ

អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់់យើង និងសេចក្តីជំនឿ Our Faith and the Faith

“កាលដើមឡើយមានព្រះបន្ទូល” (យ៉ូហាន ១:១)។ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា “ចូរឲ្យមាន...” ហើយគ្រប់ទាំងអស់ក៏មានកើតឡ

មេរៀនទី ១​ ការណែនាំ តើប្អូនៗមានសៀវភៅច្រើនទេនៅឯផ្ទះនោះ?

ប្អូនមានសៀវភៅផ្សេងៗតែពីរបីប៉ុណ្ណោះ។ តែប្អូនអាចរកឃើញសៀវភៅដែលមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាបាន នៅតាមបណ្ណាគារផ្សេ

ពត័មានច្រើនទៀត...