ក្រសួងប្រកាសពីការត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ២០១៩-២០២០


ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយប្រាប់​ពីការ​ត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​ (