ការស្ទុះងើបឡើងវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីផ្សារអាចឈានដល់ចំណុចបែកបាក់មួយឆាប់ៗនេះ


Amanda Agati របស់ភី។ អេ។ អិន។ ភីហិរញ្ញវត្ថុប្រុងប្រយ័ត្ន។ ជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍ធំ ៗ ស្តីពីការកើ

តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះខណៈតម្រូវការប្រេងនៅអាមេរិកនៅតែខ្សោយ

តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះទាបកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាតម្រូវការឥន្ធនៈម